wordmark

【零基础说英语 - 第14课】那里有棵树 (There is a tree)

上节答案

Wei Wang: What's it?
Wei Wang: 它是什么?

Qiang Li: It's my book. / It's a river. / It's your cat. / It's her name.
Qiang Li: 那是我的书。/ 那是一条河。 / 那是你的猫。 /  那是她的名字。

本节单词

  • there
  • tree
  • car

用法释义

there 指代“那里,那儿”;

tree 名词“树”;

car 名词“车”

实例讲解

There is a tree. 那里有棵树。

There is ... 句型可以表示“那里有...”,宾语换成任意名词即可。

举一反三

把"tree"换成其它学过的名词,如 car, dog, cat, book 等。

wordmark