wordmark

如何输入特殊字符

Spanish - macOS

Accented Letters

 • á — Option + e, a
 • Á — Option + e, Shift + a
 • é — Option + e, e
 • É — Option + e, Shift + e
 • í — Option + e, i
 • Í — Option + e, Shift + i
 • ó — Option + e, o
 • Ó — Option + e, Shift + o
 • ú — Option + e, u
 • Ú — Option + e, Shift + u
 • ü — Option + u, u
 • Ü — Option + u, Shift + u
 • ñ — Option + n, n
 • Ñ — Option + n, Shift + n

Punctuation

 • inverted question mark (¿): Shift + Option + ?
 • inverted exclamation point (¡): Option + 1
 • left angle quote («): Option + \
 • right angle quote (»): Shift + Option + \
 • quotation dash (): Shift + Option + -

French - macOS

 • Accent aigu: é - Option + e, e
 • Accent grave: à, è, ù - Option + `, a / e / u
 • Cédille: ç - Option + c / Shift + Option + C
 • Circonflexe: â, ê, î, ô, û - Option + i, a / e / i / o / u
 • Tréma: ë, ï, ü - Option + u, e / i / u
 • Ligature: œ - Option + q
 • Guillemets
  • « - Option + \
  • » - Shift + Option + \
 • Euro: - Shift + Option + 2

中文

安装输入法ABC - 扩展

 • option + a,再按 a,可得到 ā。
 • option + e,再按 a,可得到 á。
 • option + v,再按 a,可得到 ǎ。
 • option + `,再按 a,可得到 à。
wordmark